Jesteś: 88845 gościem
telefon 606 444 804
tor

Oferta

 UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Wszelkie materiał‚y szkoleniowe do wszystkich kategorii GRATIS!!!
!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ† NEGOCJACJI CEN PRZY SZKOLENIU WIʘCEJ NIŻ JEDNA KATEGORIA LUB KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ !!!

KATEGORIA AM
                                       Uprawnia do kierowania motorowerem dwu lub trójkoł‚owym zaopatrzonym w silnik spalinowy o
pojemnoś›ci skokowej nieprzekraczają…cej 50 cm3 luprawo jazdy kat b płockb z silnikiem elektrycznym o mocy nie
wię™kszej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prę™dkość‡ jazdy do 45 km/h. Czterokoł‚owcem
lekkim, którego masa wł‚asna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prę™dkość‡ jazdy do
45 km/h Zespołem pojazdów zł‚ożonym z pojazdu okreś›lonego pod literą… „a” i „b” wraz z przyczepą.
Wymagany  wiek – 14 lat
Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych. Cena: do negocjacji
 


KATEGORIA A1
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemnoś›ci skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie             prawo jazdy na motocykl płock
przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg;
Motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczają…cej 15 kW; Zespoł‚em pojazdów zł‚ożonym z pojazdu
określonego pod literą „a” i „b” wraz z przyczepą….
Wymagany wiek - 16 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych,20 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji


 KATEGORIA A2
Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nie przekraczają…cej 35 kW i stosunku
mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,2 kW/kg;
Motocyklem trójko‚łowym o mocy nie przekraczają…cej 15 kW;
Zespołem pojazdów z‚łożonym z pojazdu okreś›lonego pod literą… „a” i „b” wraz z przyczepą….
Wymagany wiek - 18 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych,20 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji

  
KATEGORIA A
Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemnoś›ci skokowej silnika przekraczają…cej 50 cm3 dwukoł‚owym     
lub z bocznym wózkiem – wieloś›ladowym ( w tym również pojazdem trójkoł‚owym o symetrycznym
rozmieszczeniu kół‚); Motocyklem z przyczepą…
Wymagany wiek     - 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
- 24 lat – jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
- 21 lat – dla motocykli trójkoł‚owych o mocy nie przekraczają…cej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A

Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 20 godzin‡ praktycznych  Cena: do negocjacji

Prawo jazdy na motocykl Płock


KATEGORIA B1
  prawo jazdy kat b płockUprawnia do kierowania czterokoł‚owcem przeznaczonym do przewozu osób lub ł‚adunków z wyłą…czeniem
samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 400 kg w przypadku
przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy
Wymagany wiek - 16 lat
Szkolenia obejmuje: 30 godzin‡ teoretycznych,20 godzin praktycznych Cena: do negocjacji        
  
      
KATEGORIA B
Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie cał‚kowitej
nieprzekraczają…cej 3,5 t, z wyją…tkiem autobusu lub motocykla; Zespoł‚em pojazdów okreś›lonym pod literą… „a” oraz przyczepą… lekkiej (której dopuszczalna masa cał‚kowita nie przekracza 750 kg); Cią…gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Wymagany wiek - 18 lat.
Szkolenie obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 30 godzin praktycznych  Cena: ceny promocyjneKATEGORIA B+E
po
jazdem okreś›lonym w prawie jazdy kategorii B łą…cznie z przyczepą…, której dopuszczalna masa cał‚kowita nie może przekroczyć‡ 3,5 t
Wymagany wiek - 18 lat.
Zakres szkolenia obejmuje: 30 godzin teoretycznych, 30 godzin praktycznych  Cena: do negocjacji


 

                                                     KATEGORIA C
     Uprawnia do kierowania pojazdem sa
mochodowym o dopuszczalnej masie cał‚kowitej
                                              przekraczają…
cej 3,5 t, z wyją…tkiem autobusu; Cią…gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
                                              Wymagany wiek - 21 lat
                                              Szkolenie obejmuje: 20 godzin teoretycznych; 30 godzin praktycznych  Cena:do negocjacji

 

                 KATEGORIA C+E
 


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie cał‚kowitej
przekraczaj…cej 3,5 t ( z wyją…tkiem autobusu) łą…cznie z przyczepą…. 
Wymagany wiek - 21 lat.
Zakres szkolenia obejmuje: 20 godzin teoretycznych; 25 godzin praktycznych  Cena:  do negocjacji
 
KATEGORIA D
Uprawnia do kierowania autobusem, cią…gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

Minimalny wymagany wiek - 24lat. Szkolenie obejmuje: 
20 godzin teoretycznych; 40 godzin praktycznych 
- dla osób posiadają…cych kategorie™ C 
20 godzin‡ teoretycznych;  60 godzin praktycznych 
- dla osób posiadają…cych kategorie™ B  Cena: do negocjacji
Zadzwoń i dowiedz się więcej o aktualnych PROMOCJACH!!!
  JAK WYBRAƆ SZKOŁĘ˜ NAUKI JAZDY?

Obowią…zują… tutaj cztery podstawowe zasady. Nie daj się™ zwieść‡:

1. Wł‚aś›cicielowi szkoł‚y, której biuro mieś›ci się™ w samochodzie do nauki jazdy lub w mieszkaniu. W takim przypadku nadmierna oszczę™dność‡ zawsze odbywa się TWOIM kosztem. Dowiedz się czy oś›rodek ma zezwolenie na prowadzenie szkoleń na prawo jazdy.

2. Wł‚asnemu sknerstwu. Zadzwoń„ do kilku szkół‚ nauki jazdy. Dowiedz się™ jakie mają… pojazdy, gdzie mieś›ci się™ biuro i sala wykł‚adowa oraz plac manewrowy, po czym odwiedź te miejsca. Pamiętaj, że przez telefon można wszystko ubarwić‡.

Wybierz szkołę™ zweryfikowaną… przez Starostwo. Ponadto, jeżeli szkoł‚a oferuje CI szkolenie poniżej 1200 zł‚, lepiej od razu o niej zapomnij. Pamię™taj, że cena kursu obejmuje tylko 30 godzin jazdy. Jeżeli instruktor zasugeruje dokupienie kilku lub kilkunastu godzin, nie traktuj tego jako próby wył‚udzenia pienię™dzy. śšrodki na to wydane na pewno zaprocentują… na egzaminie i w czasie samodzielnej jazdy.

3. Obawom. Prowadzić‡ można nauczyć‡ się™ w każdym wieku. Trzeba jednak pamię™tać‡, że im starsza osoba tym sł‚abszy refleks i wolniejsze przyswajanie. Badania udowodnił‚y, że powinno się™ jeździć‡ minimum tyle godzin, ile sie™ ma lat.

4. Sprawdź, gdzie znajduje się™ plac manewrowy oś›rodka i jak wyglą…da. Jeś›li jest on zgodny z wymogami i odpowiada wymiarom placu egzaminacyjnego to przemawia to na TWOJĄ„ korzyść. Pamię™taj, że najwię™cej uczestników egzaminów pań„stwowych odpada wł‚aś›nie na placu manewrowym.