Jesteś: 163083 gościem
telefon 606 444 804
tor

O nas

Nasza firma to ośrodek szkolenia kierowców "TOR" istniejący  od 2000 roku.
Od 2001 roku jesteśmy pod patronatem INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO oraz współpracujemy z Polską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców co jest gwarancją wysokiego poziomu szkoleń oraz wysoki stopień kwalifikacji naszych instruktorów.

Działalność swoją skupiamy na terenie Płocka i okolic.  
Nasz ośrodek otrzymał od Prezydenta Miasta Płocka zezwolenie na prowadzenie szkolenia. Weryfikacji podlegały: sala wykładowa, plac manewrowy oraz samochody. Otrzymaliśmy bardzo dobry wynik. Posiadamy uprawnienia do szkoleń na wszystkie kategorie prawa jazdy. Otrzymaliśmy pozwolenie od Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących transport drogowy

Prowadzimy szkolenia na nowych samochodach osobowych  Skoda Fabia, sprawnych technicznie samochodach ciężarowych MAN i autobusie Mercedes Benz oraz motocyklach, które aktualnie znajdują się na egzaminach państwowych.
Posiadamy własny plac manewrowy identyczny z egzaminacyjnym, co pozwala kursantom na prawidłowe odbywanie zajęć praktycznych.
Sala wykładowa wyposażona jest w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć teoretycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego dysponujemy 4 stanowiskami komputerowymi do nauki przepisów ruchu drogowego. Oferujemy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe na miejscu.

Ponadto prowadzimy szkolenia zawodowe dla kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy. Kwalifikację wstępną oraz szkolenia zawodowe

Współpracujemy z lekarzem medycyny uprawnionym do przeprowadzania badań kandydatów na kierowców, które odbywają się w siedzibie ośrodka. Proponujemy konkurencyjne ceny

PONADTO DOŚWIADCZONA I MŁODA KADRA INSTRUKTORSKA ZAPEWNI BEZSTRESOWY PRZEBIEG SZKOLENIA ZARÓWNO NA WYKŁADACH JAK I PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNTCH.


 
REGULAMIN
OŚRODKA SZKOLENIE KIEROWCÓW TOR ROBERT TURKOWSKI
(nr zezwolenia 00171462 wydany przez Prezydenta Miasta Płocka)
 
Pkt.1
Ośrodek Szkolenie Kierowców TOR Robert Turkowski zapewnia fachowe i rzetelne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne zakończone egzaminem wewnętrznym prowadzone przez instruktorów nauki jazdy.
Pkt.2
 1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (kat. AM, A1, A2, A, B, BE C, CE, D)*, zwana dalej kursantem, może rozpocząć szkolenie po :
- dostarczeniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)– wydawanym przez Właściwego Starostę
- dostarczeniu książki prowadzonych zajęć – jeżeli kursant rozpoczął szkolenie w innym ośrodku,
- uiszczeniu opłaty za kurs prawa jazdy (całości lub I raty – por. Pkt.4/2)
- podpisaniu karty-zamówienia szkolenia, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na szkolenie.
Pkt.3
Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt.1, Kierownik Ośrodka dokonuje wpisu kursanta do rejestru prowadzonych zajęć oraz wydaje imienną kartę prowadzonych zajęć.
Pkt.4
 1. Opłata za kurs i jazdy dodatkowe są zgodne z cennikiem Ośrodka.
 2. Opłata za kurs może być dokonana w całości lub zaliczkowo nie mniej niż 30% ceny za dany kurs w dniu podpisania karty- zamówienia szkolenia lub. Brak wpłaty do 10-ej godziny jazdy powoduje przerwanie szkolenia.
 3. Opłaty za jazdy dodatkowe mogą być dokonane po każdej odbytej godzinie szkolenia lub z góry za uzgodnioną ilość godzin, zgodnie z ustaleniem z instruktorem prowadzącym.
 
Pkt.5
 1. Szkolenie teoretyczne odbywa się w sali wykładowej ośrodka.
 2. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant zdaje egzamin wewnętrzny i dopiero rozpoczyna szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne odbywa się z instruktorem wskazanym przez Kierownika Ośrodka. Instruktor ten nazywa się instruktorem prowadzącym.
 3. Szkolenie praktyczne odbywa się dwa lub trzy razy w tygodniu ( poniedziałek – sobota , w godzinach 7.00-22.00). Godzina oraz miejsce rozpoczęcia szkolenia jest uzgadniana z instruktorem prowadzącym telefonicznie lub osobiście.
 4. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez kursanta powinno nastąpić co najmniej 1 dzień przed zaplanowanym szkoleniem. Nie dopełnienie tego wymogu skutkuje obciążeniem kursanta równowartością godziny szkolenia praktycznego, zgodnie z cennikiem Ośrodka.
 5. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez instruktora prowadzącego powinno nastąpić co najmniej 1 dzień przed zaplanowanym szkoleniem. Nie dopełnienie tego obowiązku zobowiązuje instruktora prowadzącego do przeprowadzenia dodatkowej godziny szkolenia praktycznego bez pobierania opłaty od kursanta.
 6.  Nie dotrzymanie warunków, o których mowa w pkt.5, może nastąpić tylko w przypadku awarii samochodu szkoleniowego.
Pkt.6
 1. Po zakończeniu szkolenia praktycznego i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje zwrot PKK, a Kierownik Ośrodka dokonuje aktualizacji kursanta ( jednoznaczne z zakończeniem kursu), co umożliwia umówienie egzaminu państwowego.
 2. Kursant może przerwać szkolenie w dowolnym momencie szkolenia i odebrać swoje dokumenty ( PKK, kartę prowadzonych zajęć z wpisem kończącym szkolenie) po uprzednim rozliczeniu z wykorzystanych zajęć.
Pkt.7
 1. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamacje na przebieg szkolenia, lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do Pana Roberta Turkowskiego tel. 606-444-804                              
                                                    
                                                                                         Pkt.8
Ochrona danych osobowych RODO
1. Administrator danych: Szkolenie Kierowców Tor Robert Turkowski z siedzibą w Płocku ul. Jachowicza 17 0902 Płock, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Urząd Miasta Płocka, NIP: 774-101-05-44
2.  Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: osktor69@wp.pl, lub pisemnie na następujący adres: Szkolenie Kierowców TOR Robert Turkowski ul. Jachowicza 17 09-402 Płock
3.   Administrator danych oświadcza, że chroni dane osobowe klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.
4. Dane będą przetwarzane w celu:• zawarcia i wykonania usług oferowanych przez Szkolenie Kierowców TOR Robert Turkowski – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),• przekazania do instytucji: państwowych, samorządowych – zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na świadczone usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu:• przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
• obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,• obowiązku przechowywania dokumentów związanych z organizacją szkoleń określonych odrębnymi przepisami.
6. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, w celu realizacji świadczenia umowy tj. wykonania szkolenia zgodnie z zawartymi umowami z administratorem wynikającymi z organizacji usługi oraz określonych przepisami prawa.
W momencie przekazania danych osobowych na podstawie zawarcia świadczenia usługi / umowy Pan/Pani zostaje każdorazowo szczegółowe informacje o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji danej usługi przekazane przez administratora. W celu windykacji należności – zostaną przekazane dane Podmiotom na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
 
Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 
Kierownik Ośrodka Szkolenia